O nás

 

HISTORIE

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) pro Prahu 10, 15 a 22 funguje již od roku 1976. V roce 1995 byla zřízena ŠÚ Praha 10 jako samostatný právní subjekt formou příspěvkové organizace. V roce 2001 se stal jejím zřizovatelem Magistrát hlavního města Prahy.

ČINNOST

Poradna je školské poradenské zařízení, a její činnost je proto vymezena §7 a 116 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Poradna poskytuje pro děti, žáky, studenty, a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů a při přípravě na budoucí povolání.

NABÍDKA SLUŽEB

K základním formám poradenské práce patří činnosti psychodiagnostické, reedukační, terapeutické, konzultační. Tyto činnosti jsou prováděny individuální i skupinovou formou. Výsledky poradenského vyšetření slouží také jako podklady pro výkon státní správy ve školství - odklady školní docházky, zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních a praktických základních škol.

Důležitou součástí působení poradny je metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence. Poradna se také angažuje v provádění primární a sekundární prevence negativních jevů - šikana, návykové látky, kriminalita, záškoláctví. Poskytuje dále přednáškovou, informační a osvětovou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Poradna spolupracuje s mateřskými, základními a středními školami na Praze 10, 15 a 22. Je v kontaktu i s řadou dalších školských a zdravotnických zařízení a s orgány sociální péče.